Regulamin

REGULAMIN SERWISU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. http://motofotos.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest osoba prywatna

2. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego http://motofotos.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług wraz z trybem postępowania reklamacyjnego. 


§2 DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

2. SERWIS – witryna internetowa http://motofotos.pl

3. OPERATOR – osoba prywatna

4. UŻYTKOWNIK – osoba przystępują do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania.

5. KOMENTARZ - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat zamieszczonych Treści,

6. TREŚCI – zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie obrazki, video, teksty, artykuły, galerie,

7. FORMULARZ KONTAKTOWY –  dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem,

8. FORMULARZ REJESTRACYJNY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do rejestracji Konta w Serwisie,

9. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona Nickiem i zabezpieczona hasłem.

10. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.


§3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownicy chcący skorzystać z Serwisu, muszą urządzenie posiadające: 

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowaną przeglądarkę internetową.

2.Operator świadczy bezpłatne usługi polegające na możliwości zamieszczenia przez Użytkowników w Serwisie Treści, Komentarzy oraz udziału w organizowanych w Serwisie konkursach.

3. Tylko Użytkownicy posiadający Konto mogą dodać Komentarze i Treści do Serwisu. Udostępnione przez Użytkowników Treści przyjmują status oczekujący i o przeniesieniu Treści z tego działu na stronę główną decyduje liczba głosów i ocena, wyrażone przez innych Użytkowników.

4. Użytkownicy mają możliwość zalogowania się do Serwisu przy pomocy posiadanego konta na portalu społecznościowym Facebook.

5. W zakładce Top Facebook trafiają najpopularniejsze Treści dostępne w ww. portalu społecznościowym w ciągu: ostatnich 24h, ostatniego tygodnia, miesiąca i roku.

6. Operator przy pomocy Serwisu organizuje konkursy. Wszelkie informacje o procedurze, terminie, warunkach uczestnictwa w konkursie Operator każdorazowo zamiesza na stronie konkursu.

7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracyjnym o którym mowa w  §4 ust. 1 na podany adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji Konta w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

8. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 6 Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn (naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa polskiego) Umowa może zostać rozwiązana przez Operatorowi za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. 

10. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.


§4 ZAKŁADANIE KONTA

1. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.motofotos.pl/rejestracja/, w którym zamieszcza następujące dane: 

a) login,

b) hasło,

c) adres e-mail,

d) rok urodzenia.

2. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz do wprowadzenia poprawnie losowego kodu umieszczonego na obrazku.

3. Użytkownik od momentu rejestracji w Serwisie ma 24 godziny na aktywowanie Konta. Bezskuteczny upływ tego terminu spowoduje skasowanie danych Użytkownika z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta oraz hasła osobom trzecim.

5. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych oraz nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian.

6. Użytkownik może zgłosić Operatorowi wniosek o usunięcie Konta z Serwisu.


§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik korzystający z Formularza Rejestracyjnego i Formularza Kontaktowego, obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

2. Użytkownik oświadcza, iż:

a) przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste do zamieszczanych Treści,

b) prawa określone w pkt. a) nie podlegają żadnym ograniczeniom prawnym ani faktycznym osób trzecich i innych podmiotów, 

c) jest upoważniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi Treści.

3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać odniesieniu do zamieszczonych Treści w Serwisie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508 ze późn. zm.).

4. Użytkownik zobowiązuje się przyjąć na siebie całość kosztów i wydatków w przypadku zgłoszenia roszczeń przez jakąkolwiek osobę w stosunku do zamieszczonej Treści lub Komentarza.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych Treści i Komentarzy w Serwisie. Za publikowanie informacji zabronionych w Treściach lub Komentarzach, może on ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie Komentarzy i Treści, które:

a) są sprzeczne z prawem, 

b) wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej, 

c) propagują przemoc, groźbę oraz naruszają dobra osobiste,

d) są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki,

e) są chronione prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

f) mają charakter komercyjny lub reklamowy.

7. Użytkownik wraz z zamieszczeniem Treści w Serwisie udziela licencji (nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony, z prawem sublicencji) Operatorowi do korzystania z Treści. Zakres licencji obejmuje, w szczególności:

a) prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w Serwisie,

b) prawo wprowadzenia treści do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

c) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Treści w systemie on-line zapewniający transmisję odbiorczą przez Użytkowników na każdym nośniku audiowizualnym,

d) prawo wykorzystywania Treści w celu promocji i reklamy,

e) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości Treści, bez naruszenia jej istoty merytorycznej i integralności,

f) prawo do dostosowania Treści do formatu urządzeń technicznych.


§6 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

1. Operator ma prawo do usunięcia Treści lub Komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. 

2. Operator dołoży wszelkich starań wymaganych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian w funkcjonalności Serwisu.

3. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Operator zobowiązuje się do wcześniejszego informowania o terminie i przewidywanym czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, w tym za zamieszczane przez nich Treści i Komentarze w Serwisie.


§7 NEWSLETTER

1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora. 

2. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany w adres e-mail.

3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter.


§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora [email protected] lub za pośrednictwem Formularza Kontaktu dostępnego na stronie: http://www.motofotos.pl/kontakt

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub inny sposób podany przez Użytkownika.


§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).

3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

4. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu poprzez wiadomość e-mail o zmianach z możliwością ich akceptacji. Odmowa akceptacji oznacza rozwiązanie Umowy.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


COOKIES :

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem odesłań (linków) umieszczonych na stronach Serwisu.Motofotos.pl - Facebook
Do góry

Google+
Obecnie mamy 4 użytkowników online. Z czego 0 zalogowanych i 4 gości.
Dodanych dziś: 0, wczoraj: 0, wszystkich: 1111
Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt to administracji serwisu

Już dzisiaj zobacz zdjęcia, super samochody, moto tuning, fajne auta, kobiety, drifting, super felgi, galeria zdjęć samochodów, motocykli, moto demotywatory